ULTREYA 04-2008 

 

 

 

Sống Trong Hy Vọng Sóng Ttriều
Sống Hy Vọng Hoa Trắng
Sống Hy Vọng Ade James Phùng Ngọc Thanh
Tuần Thương Khó Tom
Dừng bước Giang  Hồ Sóng Ttriều
Chúa Sống Lại Và Lên Trời Nam Giao
Thầy Giê-Su Kitô Sống Lại Phêrô Phùng Văn Hải
Chiếc Lá Thấy Chúa Sống Lại Thật Chiếc Lá Khô
Cảm nghiệm Về Những Ơn Lành Chúa Ban DTTT
Trở Về Maria Phạm Thị Hồng
Trở Về Can Bartholomew Văn Đức Thạch
Hy Vọng MYMY
Khoa Học Và Đạo Đức Tôn Giáo Mai Văn Họi
Niềm Tin Và Cảm Nghiệm Tôi Tin
Chưa Ổn Định Mai Văn Hội
Cảm Nghiệm Về Chủ Đề Trở Về  
Ánh Sáng Sương Mai
Trở Về Sương Mai
Tình Ngài Sương Mai
Lạy Thầy Chí Thánh Nguyễn Văn Tịnh
This Too Shall Pass Helen Steiner Rice