Cảm Nghiệm tháng 4/2015

    ♦ Hành Trình Ngày Thứ Tư                                         Maria Kim Thùy

Tâm Tĩnh                                                                  SamPh

Những Ngày Thứ Tư Trong Đời                               VănD Nguyễn

Mùa Chay Xanh                                                        Tom

Bài chia sẻ mùa Chay                                               Ng.H.Thành

Cảm Nghiệm                                                             Maria Nguyễn Thị Thanh Hồng

Hành trình Ngày Thứ Tư                                          James Thanh Phung

Cảm nghiệm                                                             Banabê Nguyễn Văn Duyệt

Yêu Mến                                                                   Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD

Sống đạo trong hành trình Ngày Thứ Tư                 Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Bảo

Ngày Thứ 4                                                               Nai Tiên

Cảm Nghiệm Mùa Chay                                            Lucy Văn Thúy Hằng

Sống Đạo                                                                  Đaminh Trần

Những Dòng Thác                                                    NCT

    ♦ Tâm tình dâng Ngài                                                  Galilê Melb.

Sống Đạo                                                                 Linh mục Phạm Quang Hồng

Học Đạo, Hành Đạo và Sùng Đạo                           TL Teresina

Cảm Nghiệm Ngày Thứ Tư                                     Hạnh La

Cảm Tác Đầu Xuân                                                 Phêrô Nguyễn Văn Tịnh