Cảm Nghiệm tháng 7/2015

·        Thực thi Đức Cậy trong hành trình Ngày Thứ Tư               Maria Chu Thị Yến #44

·        Hòn đá lót đường                                                                  Tom

·        Kiệu Thánh Thể                                                                     phamnhien

·        Bước đi                                                                                  T.H #46

·        Cánh buồm Đức Mẹ thuyền nhân                                        Banabe Văn Nguyễn

·        Tinh thần lãnh đạo     trong PT Cursillo                               Banabe Phạm Ngọc Thơ

·        Cursillista sống niềm hy vọng hàng ngày                           Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên Svd

·        Thực thi Đức Cậy trong hành trình Ngày Thứ Tư              Monica Nguyễn Hoàng Yến

·        Trên hành trình Ngày Thứ Tư                                               Nhóm Mary Mc Killop

·        Ước mơ của con                                                                  Đoan Quyền

·        Đức Cậy trong hành trình của Thánh Phaolo                     Cecilia Thùy Nhiên

·        Liên nhóm dấu yêu                                                                Giao Kim

·        Một niềm tín thác                                                                   Nguyễn Thành Tâm

·        Sống trông cậy giữa những ngỡ ngàng                             Lm. Giuse Mai Văn Thịnh CSsR

·        Thực thi Đức Cậy                                                                 Ngọc Diệp

·        Thực thi Đức Cậy trong hành trình Ngày Thứ Tư              Nhơn & Vang

·        Vững tin                                                                                 Galile Mel

·        Chia sẻ Cảm nghiệm                                                           Trúc Hương

·        Chia sẻ                                                                                   NT A.Hoa

·        Đám tang đá                                                                          Thư Thanh Thanh

·        Israel trip                                                                                Colin Stubbs

·        Kẻ đang yêu                                                                          Thư Thanh Thanh

·        Thư Linh hướng                                                                    Lm. Phạm Quang Hồng

·        Nhớ về dĩ vãng                                                                      NL

·        Sống hy vọng                                                                        Jerome Tr.

·        Thằng súc sinh                                                                      Perth

·        Thánh Phaolo và các Tông đồ                                             #40 Angnes

·        Trông cậy và phó thác                                                          Phero Nguyễn Văn Tịnh