Cảm Nghiệm tháng 8/2015

Người Cursillista sống Trông Cậy và Phó Thác                           Đôminicô Trần Quang Bình

Đức Cậy Trong Ngày Thứ Tư                                                   Bartholomew Văn Đức Thạch

SO FAR SO GOOD!                                                                 Giuse Vũ Minh Sơn

Chia Sẻ...                                                                              Mai Thị Kim Dung

Làm Chủ Miệng Lưỡi                                                               Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm

Cursillista sống Trông Cậy và Phó Thác                                    Nhóm Têrêsa

Ơn Thầy                                                                                Nhóm Ave Maria

Phó Thác và Trông Cậy                                                           Giuse Vũ Minh Nguyên, svd.

Sống Trông Cậy và Phó Thác                                                  Lm. Joseph Trần Tấn Lực

Cursillista sống trông cậy và phó thác                                      Maria Kim Hồng

Tâm tình chia sẻ                                                                    Rosa

Hãy Bước Theo Thầy                                                              Kim Hồng

Tín Thác                                                                                Galilê  Mel

Tâm tình dâng Ngài...                                                            GK. 55

Cursillista Sống Trông Cậy Và Phó Thác                                   Cursillista

Cacphanaum, mãi mãi trong tôi                                              Nhóm Bernadette

Hồng ân Bao La                                                                     N.L

Trông Cậy và Phó Thác                                                          Teresina TL