Cảm Nghiệm tháng 3/2016

Bạn hữu và tôi                                                                    SP

Cảm Nghiệm một chuyến xe                                               Tom

Hạnh Phúc Trong Lòng Thương Xót Chúa                         Phạm Văn Hóa

Cảm Nghiệm Một Chuyến Đi                                               Nguyễn Hưng Thành

Chia sẻ cảm nghiệm Khóa Ba Ngày                                    Mỹ Hằng

Quyết Tâm Trở Về (thơ)                                                      Mai Thị Kim Dung

Cảm Nghiệm: Thank You                                                     Giuse Vũ Phi Long

Sống giới luật yêu thương                                                   Nhóm Têrêsa

Nhân Từ với Tha Nhân                                                        Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, svd

Những Cảm Nghiệm Suy Tư                                                Nt. Mai Trang

Hero                                                                                    Thân Thị Nguyệt Thu

Tình Chúa yêu con                                                             Cecilia Thùy Nhiên

Cảm nghiệm về sinh hoạt Trường Lãnh Đạo                      Lệ Trần

Hạnh Phúc Trong Lòng Chúa Thương Xót                          Lê Thị Minh

Tâm Tình Của 1 Người Được Chúa Thương Xót                Giang Hưng Tuấn

Niềm vui cuối năm                                                               Mưa Ngâu

Soi Mình                                                                              Nghĩa Chính

Sống GL Yêu Thương bằng lòng nhân từ với tha nhân     Thanh Quảng sdb

Sng Giới Luật Yêu Thương                                               LN. Toma Thiện

Đơn Côi (thơ)                                                                      Thư Thanh Thanh

Hạnh Phúc Trong Lòng Thương Xót                                   Linh mục Phạm Quang Hồng

Lòng Thương Xót                                                               Maria Trúc Hương

7 Màu Thánh Lễ  (thơ)                                                       Thư Thanh Thanh

Viết cho em                                                                        Các Chị

Năm Đại Thánh Dâng Lời Nguyện (thơ)                             Nguyễn Văn Tịnh