Cảm Nghiệm tháng 8/2016

Sống Nhân Từ                                                        Maria Lê Thị Chi

Lời Kinh Đêm                                                        Banabê Nguyễn Văn Duyệt

Cúi đầu cám tạ tình ca                                          Nam Giao

Vương lệ trong Đức Tin                                        Thi-Xoan

Trở về bên Chúa                                                   Mai Thị Kim Dung

Lòng thương xót Chúa qua dòng thời gian           Thy Yên

Người Con Hoang Đàng Trở Về                            Ngoc-Lan

Cảm Nghiệm Ngày Thứ Tư                                    Isave Thu

Thương Người Như Thể Thương Thân                 Bartholomeo Văn Đức Thạch

Cảm nhận                                                              Monica Nguyễn Hoàng Yến

Thư Linh Hướng                                                    Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, svd.

Một cuốn sách…                                                    Maria Nhàn

Sống nhân từ để được hạnh phúc Vĩnh cửu          Thanh Phan

Sống Nhân Từ (thơ)                                               Antôn Phan Văn Hải

Tiễn Biệt                                                                 Nguyễn

Cảm nghiệm Ngày Thứ Tư                                     Lệ Trần

Cảm xúc                                                                 Galile Mel

Giá Trị Của Lòng Chúa Thương Xót                      Cha Peter Hoàng Kim Huy SDB

Giá Trị Của Lòng Nhân T                                     Quỳnh

Niềm Tin mới                                                           An Bình

Sống nhân từ để được hạnh phúc vĩnh cửu           LM. Giuse Nguyễn Phát Triển SVD

Chia Sẻ Cảm Nghiệm Ngày Thứ Tư                        Một Cursillita

Thiên Chúa Nhân Từ                                              Linh mục Phạm Quang Hồng