Cảm Nghiệm tháng 9/2016

Hành Hương Năm Thánh                                         phamhnhien

Xót Xa Dân Tôi                                                         Tom

Chia sẻ Ngày Thứ Tư                                               Mai Anh Vũ

Sống Nhân Từ Trong Gia Đình                                Hoành

Niềm Tin và Tha Thứ (thơ)                                       Mai Thị Kim Dung

Tin Tưởng - Tha Thứ - và Hy Sinh                           Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, svd.

Sống Nhân Từ Trong Gia Đình                                Monica Nguyễn Hoàng Yến

Cảm Nghiệm Ngày Thứ Tư                                     Trần Bình

Chuyện người Samari nhân từ                                Tràng San

Bố tôi                                                                        Galilê Mel

Cảm Nghiệm                                                             Lm. Francis Vu, SVD

Sống nhân từ trong gia đình                                     Antôn Trương Tấn Phát

Gia Đình Và Năm Thánh Thương Xót                      Cẩm Hồng

Cảm nghiệm về Lòng thương xót của Chúa.            Phaolô Nguyễn Đa Lộc

Sống nhân từ trong Gia Đình                                    Sr Thanh Nga Nguyễn

Cảm Nghiệm                                                             Một Cursillista

Cm nghim Ngày Th Tư                                       TB

Sống Nhân Từ Trong Gia Đình                                 Maria Trương Thị Minh

Thánh Gia                                                                 Linh mục Phạm Quang Hồng

Nhớ về Mẹ                                                                Teresa Lockridge

Tâm Tình Dâng Mẹ                                                   Minh Thi