Cảm Nghiệm tháng 10/2016

Người Nghèo Khổ Thường Dễ Gặp Thêm Khốn Khó         Thắm Vũ

Cùng Mẹ Mân Côi ngợi khen lòng từ bi Chúa                     Maria Đinh Thi Thơm

Niềm Vui..... Đợi Chờ...                                                        Maria Trịnh Thị Hòa

Thành Tâm Trở Về                                                              Nam Giao

Thiên Đàng Trong Ta                                                          Joseph Duy Tâm

Thơ Tình -  Palanca                                                            phamhnhien

Tôi Yêu Thập Giá Đời Tôi                                                   Nam Giao

Chia Sẻ Ngày Thứ Tư                                                         Maria Chu Thị Thanh Vân

Niềm Tin Phó Thác Cậy Trông                                            Mai Thị Kim Dung

Chuỗi Mân Côi                                                                    Augustinô Cao-LINH

Đoán già đoán non                                                             Vũ Minh Sơn

Tinh Thần Cursillo Trong Đời Sống Gia Đình                     Maria Nguyễn Thị Thanh Hồng

Lòng Thương Xót Chúa qua dòng thời gian                       Thy Yên

Ơn Thầy Chí Thánh                                                           Giuse Nguyễn Xuân Thảo

Ân Sủng                                                                             Maria Nguyễn Thị Diễm

Chuyến Đi Đặc Biệt                                                            Têrêsa Phạm Thị Hợi

Cùng Mẹ Mân Côi Ngợi Khen Lòng Từ Bi Chúa                Maria Phạm Thị Mai

Tháng Mân Côi                                                                   Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, svd.

Cầu Nguyện với kinh Mân Côi                                           Maria Vũ Thị Minh Phương

Của Cải Thế Gian                                                              Văn Thúy Hằng

Hãy tỉnh thức                                                                      Dominic Phạm Thế Vinh    

Chia Sẻ Đời Sống Chứng Nhân                                         Nguyễn Văn Đắc      

Khiêm Nhường                                                                   Nghĩa Chính     

Phép Ngắm Rôsa                                                               Cẩm Hồng

Noi Gương Mẹ Mân Côi                                                     Vicente QH

Người Mẹ Của Lòng Thương Xót                                      Linh mục Phạm Quang Hồng

Sống Ngày Thứ Tư                                                            Teresina TLan

Vĩnh biệt con                                                                      Phêrô Nguyễn Văn Tịnh