Cảm Nghiệm tháng 11/2016

Yêu Thương Đong Đầy                                         Anna Nguyễn Thị Hương

Gia Đình Đầm Ấm Yêu Thương                            Maria Trần Thị Chuyên

Tin Buồn                                                               Banabê Nguyễn Văn Duyệt

Tử Đạo: Chứng nhân                                           Võ Thị Bạch Huệ

Cảm nghiệm Hồng Ân                                          Maria Kim Hà Ngọc Châu

Cảm Nghiệm Muộn Màng                                     Maria Nguyễn Thị Linh Duyên

Cảm Nghiệm Họp Nhóm                                       Teresa K18

Ơn Lãnh Đạo Của Người Cursillista                     Banabê Phạm Ngọc Thơ

Lễ Ngân Khánh Đức Ông                                     Nguyễn Quốc Hiệp

Tử Đạo - Chứng Nhân                                          Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, svd

Niềm Tin                                                                Joseph Nguyễn

Muối Men                                                              Antôn Phan Văn Hải

Tử Đạo: Chứng Nhân của Tình Yêu và Nhân Ái   Phaolô Nguyễn Thế Minh Đức

Nhớ Cội Nguồn                                                     Cecilia TN

Tôi và hành trình đến cửa hẹp                              Maria Martino Thân Thị Nguyệt Thu

Con Chiên Lạc (thơ)                                              Cecilia Thùy Nhiên

Cảm nghiệm Ngày Thứ Tư                                    Lệ Trần

TĐ: Chứng Nhân Của Tình Yêu Và Nhân Ái         Madalena Đoàn Kim Thu

Tâm Hồn Khát Vọng                                              Lm. Francis Vu, SVD

Tình Già                                                               Già Mà Ham

Tràng chuỗi Mân Côi (thơ)                                    An Bình

Chứng Nhân Của Tình Yêu Và Nhân Ái                Maria

Chứng Nhân Tình Yêu                                          Linh mục Phạm Quang Hồng

Sống Tử Đạo                                                        Người con bé nhỏ