HÌNH ẢNH

KHÓA HỘI THẢO LÃNH ĐẠO CẤP 1 – 2014

tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney NSW

Từ ngày 26/09/2014 – 29/09/2014

 

 

Xin xem hình trong các Albums:

Hình chung

Ghi danh – Đón tiếp

Khai Khóa

Nguyện gẫm – Thánh Lễ

Rollos – Thảo luận

Ultreya

Văn nghệ

Ẩm thực

Chia sẻ cảm nghiệm