Phong trào Cursillo thế giới -

Phong trào Cursillo Hoa Kỳ -

Phong trào Cursillo Hoa Kỳ- Tiếng Việt -

PT Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam -

TGP Boston -

TGP Los Angeles -

GP Oakland California -

GP Orange California - ► 

GP San Jose California -

Phong trào Cursillo Ngành Việt Nam Âu Châu -

Phong trào Cursillo TGP Sài-gòn VN -

Phong trào Cursillo GP Xuân Lộc VN -

Hội Đồng Giám mục Việt Nam -

Vietcatholic -

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney -

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tây Úc -

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Nam Úc -

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Brisbane -

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne -