SÙNG ĐẠO – HỌC ĐẠO – HÀNH ĐẠO

Quư anh chị em Cursillistas thân mến

Cha Anthony de Mello là một linh mục Dòng Tên ở Ấn Độ.  Ngài đã viết một số sách chất chứa những ý tưởng suy niệm sâu đậm về tinh thần cũng như đời sống đức tin.  Trong cuốn ‘One Minute Wisdom – Một Phút Khôn Ngoan’, ngài đã viết một ý niệm sau:

-            Khi tôi đi tìm chính tôi; tôi không tìm ra.

-            Khi tôi đi tìm Chúa; Chúa tránh né tôi, lúc ẩn lúc hiện

-            Khi tôi đi tìm tha nhân; tôi tìm thấy cả ba.

Tôi thiết nghĩ, ý tưởng này của cha Anthony hàm chứa những sợi dây tương tự nối kết với ba điều tâm niệm và linh đạo trong Phong Trào Cursillo chúng ta, đó là:  Sùng Đạo; Học Đạo và Hành Đạo – là ‘kiềng ba chân’ trong đời sống Ngày Thứ Tư của chúng ta. Tôi ‘tạm so sánh’ là ‘đi tìm chính tôi’  là ‘sùng đạo’; ‘đi tìm Chúa’ là ‘học đạo’ và ‘đi tìm tha nhân’ là ‘hành đạo’.

Anh chị em có nhớ không là ngày chúng ta mãn Khóa Ba Ngày, trong nghi thức Closura, chúng ta nhận Sứ Vụ Lệnh, trong đó liệt kê tóm tắt những nội dung chính yếu và những phương cách cụ thể cho ta sống Ngày Thứ Tư và hằng tháng chúng ta chia sẻ những khía cạnh này trong sinh hoạt Hội Nhóm.

Mùa Chay thánh mà chúng ta đang sống là một cơ hội tốt lành cho chúng ta ôn lại, củng cố và nung đốt cái ‘kiềng ba chân’ Cursillo của chúng ta.

+ Sùng Đạo:  khi chúng ta ‘sùng’ điều hoặc việc gì thì sự ‘nung nấu’  nó càng cao.  Trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi sống có ý thức và chiều sâu hơn về những việc đaọ đức và thiêng liêng.  Vì từ đó, lời giao ước và mối liên quan mật thiết giữa ta với Chúa sẽ rõ ràng và chặt chẽ hơn.  Đó là những việc:  ‘Dâng mình mỗi sáng; Tham dự Thánh Lễ; Rước Lễ; Viếng Thánh Thể; Lần Hạt; Xưng Tội; Xét Mình và Linh Hướng’.  Lòng ước ao tha thiết và chính đang; ý chí cao và thái độ can trường trong những việc này sẽ giúp chúng ta kết hợp với Chúa nồng nàn và chặt chẽ và từ đó cảm nghiệm được sự hiện diện và đồng hành của Chúa trong mọi hoàn cảnh và khía cạnh của cuộc đời.

+ Học Đạo: Khi chúng ta nhận một việc gì làm để đóng góp tham gia, hay khi chúng ta được nhận và trao cho một việc gì để làm và lãnh lương thì chúng ta phải biết làm việc này ra sao và thế nào.  Muốn biết, chắc chắn là chúng ta đã học rồi và tốt hơn là có kinh nghiệm nữa.  Học đạo giúp chúng ta có kiến thức thêm về Giáo Hội – lịch sử, tiến triển và các giáo huấn – hiểu sâu đậm hơn về ý nghĩa và linh đạo của các Bí Tích cũng như đời sống và linh đạo của các Thánh.  Trong Mùa Chay, chúng ta hãy học hỏi hăng say hơn về ý nghĩa Mùa Chay; Lời Chúa và những chủ đề suy niệm được các cha giảng giải trong các cộng đoàn. Chúng ta cũng có thể học hỏi thêm bằng sự cố gắng cá nhân và những phương tiện sẵn có như sách báo, truyền thanh truyền hình, tham dư tĩnh tâm v.v. Hãy ước ao tìm hiểu, hãy trau dồi kiến thức và hãy hăng say đào sâu... nó trở thành sức mạnh giúp cho chúng ta tự tin và lạc quan sống vì có thể chuyển biến và thay đổi chính mình cho lẽ sống mới.

+ Hành Đạo: chúng ta thường dùng chữ đôi ‘học hành’ – ‘Học’ phải đi đôi với ‘Hành’ thì kinh nghiệm mới sáng tỏ, chắc chắn và tồn tại; các lời nói chỉ bảo và khuyên răn mới có tác động và các cộng việc thực hiện mới hữu hiệu và ‘sinh hoa kết quả’.  Việc Sùng Đạo và Học Đạo phải đem ra thực hành thì ‘đạo’ mới trở thành một ‘con đường đi’ giữ cho con người được bình an, tốt lành và dẫn con người đến chân lý trường tồn và sự sống vĩnh cửu mà chúng ta nhận là ơn cứu độ.  Mùa Chay thánh nhắc nhờ và thôi thúc chúng ta không chỉ ‘Cầu Nguyện; giữ Chay’ mà còn làm việc bác ái – nhưng cần làm theo ‘phương cách’ hay ‘kiểu’ của Thầy Chí Thánh, đó là làm mà không cho ai biết, chỉ cần Cha trên trời, Đấng thấu suốt mọi bí ần biết là tốt nhất.  Việc này được thể hiện cụ thể qua ‘Dự Án Tình Thương’ mà Giáo Hội Úc phổ biến hằng năm đề cho chúng ta có cơ hội giúp cho những người ‘nghèo hơn’ hay ‘kém may mắn’ hơn chúng ta.  Rồi những việc bác ái to nhỏ khác mà chúng ta có thể làm được cho gia đình, cộng đoàn, xã hội theo tinh thần Thầy Chí Thánh và các giá trị của Ngài – những việc mà xưa nay ít làm vì nản chí, ví cảm thấy làm như hầu hạ và tôi tớ, thì Mùa Chay này làm; những việc cho cha mẹ và con cái mà trước đây ít làm hay trễ nải không làm vì làm làm bổn phận cho xong, thì Mùa Chay này làm nhưng vui vẻ có tinh thần dấn thân; những việc làm cho cộng đoàn, xã hội mà xưa nay không làm, không tham gia vì ‘bận rộn’  hay không muốn, thì Mùa Chay này nhảy vào làm với tinh thần đóng góp xây dựng cộng đoàn đức tin là một phương cách nhỏ trong việc ‘Phúc Âm hóa môi trường’ – mang một niềm vui nho nhỏ đến với người khác.

Nếu chúng ta thực hiện được những việc trên thì, như cha Anthony de Mello nói, chúng ta ‘gặp cả ba’ là chính mình; Đức Kitô và tha nhân.  Ý niệm này cũng được hiểu và ghi nhận tương tự và được cha Tiến Lộc phổ nhạc trong bài ‘Gặp gỡ Đức Kitô’ – “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời ḿnh. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành ḿnh gặp ḿnh. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh t́nh đệ huynh.

Chúc tất cả anh chị em Cursillistas, trong Mùa Chay thánh này cũng như trong suốt Ngày Thứ Tư của mình luôn có ý chí áp dụng cái ‘kiềng ba chân’ này,

Decolores!!!

Lm. Peter Hoàng Kim Huy SDB.