LÁ THƯ LINH HƯỚNG
 

"Con là Linh Mục Đời Đời theo phẩm hàm Melchisedec"
 

Cho đến nay Thế Giới vẫn c̣n tưởng nhớ ĐGH Gioan Phaolo II, tôi đọc lại nhật kư của ngài vể phẩm chức Linh Mục, ngài viết như thế này:
 

"Tôi được phong chức linh mục vào ngày khác thường đối với bao nghi lễ như thế này: Đó là ngày mồng một tháng 11, ngày lễ các thánh. Ngày đó phụng vụ trong Giáo Hội hoàn toàn quy hướng về việc cử hành mầu nhiệm các thánh Thông Công và chuẩn bị nhớ các tín hữu đă ĺa trần....
 

Tôi vẫn c̣n nhớ, lúc hát kinh Veni Creator Spiritus (Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hăy đến) và Kinh Cầu Các Thánh, tôi nằm sóng soài trên sàn nhà nguyện đường này với hai tay trải ngang theo h́nh thánh giá chờ đợi giây phút Đức Tổng Giám Mục đặt tay"
 

"Ai nhận lănh các Chức Thánh phải nàm phủ phục hoàn toàn và đặt trán sát với sàn nhà thờ, đó là một biểu hiệu ḿnh hoàn toàn mong muốn đảm nhận chức vụ được tín thác này, Nghi thức này đă in sâu vào đời sống Linh Mục của tôi. Tôi đă nhớ lại giây phút này và đă sáng tác môt bài thơ, tôi xin chia sẻ đôi ḍng thơ ở đây:
 

Thưa Phêrô, Ngài là sàn nhà thờ và bao người khác có thể bước lên trên Ngài...


và Ngài muốn họ đi tới nơi đâu, những bước chân Ngài đang dẫn hướng...
 

Ngài muốn phục vụ những đôi chân họ bước qua như tảng đá phục vụ những móng chân đoàn chiên.


Tảng đá là sàn đền thờ khổng lồ
 

Và Thập Giá là đồng cỏ...
 

Khi viết những ḍng chữ này, tôi nghĩ đến Thánh Phêrô và đến tất cả thực tại của chức linh mục và cố công khám phá ra ư nghĩa thâm sâu của nghi thức phủ phục này. Khi nằm phủ phục trên sàn nhà theo h́nh thập giá, khi chấp nhận thập giá Chúa Kitô cho cuộc đời ḿnh, và giống như Phêrô cùng với các thánh Tông Đồ này trờ thành "Sàn nhà" cho các anh chị em chúng ta, ḿnh sẽ t́m được ư nghĩa thâm sâu của tất cả linh đạo làm Linh Mục".
 

Đọc lại những ḍng này của ĐGH, tôi tự hỏi Linh Mục, Ngài là ai và tại sao tôi lại được vinh dự trọng đại là thuộc phăm trật đời đời theo ḍng Melchisedec.
 

Nói rằng Chúa Kitô là Vị Thượng Tế (high priest) của Giao Ước Mới là nói rằng "Gíông như Thiên Chúa Làm Người (God-Man), Ngài đă được thánh hiến làm linh mục như là Đấng trung gian giữa Thiên va loài người. V́ tồn tại muôn đời nên Chúa Kitô giữ chức Tư Tế Đời Đời. Trong thư gởi Tín Hữu Do Thái, thánh Phaolô đă định nghĩa vai tṛ trung gian nơi Chúa Kitô bằng cách so sánh với một chức vụ đă có sẳn trong Cựu Ước cũng như trong tất cả các Tôn Giáo lân cận: Chức vụ Tư Tế.
 

Vậy muốn hiểu chức vụ Tư Tế của Chúa Giêsu, cần phải biết chính xác chức Tư Tế thời Cựu Ước v́ nó sửa soạn và tiêu biểu cho chức Tư Tế Chúa Giêsu.
 

Thời Cựu Ước, chức Tư Tế thường được nhà vua sau khi được xức dầu đảm nhận, vua thi hành nhiều chức vụ dành cho Tư Tế như: Dâng tiến hy lễ (1Sm 13,19; 2V 16,13) Chúc lành dân chúng (2Sm 6,13. 17; 1 V 8,14). Vào năm 621, cuộc canh tân của Giosia long trọng xác nhận độc quyền của ḍng tộc Lêvi và nhất là sau năm 587 chế độ quân chủ sụp đổ đă chấm dứt chế độ vua bảo hộ hàng Tư Tế. Từ nay giai cấp Lêvi nhận lănh độc quyến lănh đạo tôn giáo, chuyên lo các việc phụng tự. Hoạt động chính yếu của các ngài là dâng lễ hy tế. Chính trong hy lễ, các ngài mới biểu lộ trọn vẹn vai tṛ trung gian: tiến dâng TC lễ vật của tín hữu và chuyển đạt cho họ sự chúc phúc của Thiên Chúa.
 

Về sau đă có lúc giai cấp Tư Tế bị phê phán v́ không đủ tư cách chu toàn nhiệm vu như: tiêm nhiễm tâu ngoại giáo (Os 4,4- 11; Gier 2, 26; Ez 8) Tư lợi ( Mik 3,11; 1Sm 2, 12- 17; 2V 12, 5- 9) thiếu nhiệt thành trong việc phụng tự TC (Mal 2, 1- 9).
 

Tất cả những thiếu sót và lầm lỗi của loài người khi thi hành chức vụ tư tế dướng như là cách dọn dường cho vị Thượng Tế duy nhất là Đức Kitô.
 

Trong "Tin Mừng Nhất Lăm" không bao giờ Chúa Giêsu tự gán cho ḿnh tước hiệu Tư Tế. Ngài thích tự xưng là "Con Người", là "Tôi Tớ TC", Ngài vui nhận cái chết như là hy lễ đến tạ, trên Thập Giá, Ngài vừa là hy lễ và cũng là Thượng Tế duy nhất thay loài người dâng hiến lễ lên TC Chúa Cha.
 

Về sau Thánh Phaolô và Thánh Gioan thường nhác nhở nhiều lần cái chết của Chúa Giêsu dưới h́nh bóng hy lễ Chiên Vượt Qua (1 Cor 5,7) Tôi tớ khiêm hạ (Ph 2, 6-11). Nhất là qua thư gởi Do Thái, thánh Phaolô mới bàn rộng về chức Tư Tế của Chúa Kitô. Ngài tŕnh bày: Thập giá như hy lễ xá tội (9, 1-14), hy lễ giao ước (9, 18-24), hy lễ Tôi tớ (9,28). Ngài nói cũng như Aaron và c̣n hơn thế nữa, Đức Kitô được TC gọi để can thiệp cho nhân loại và tiến dâng hy lễ đền thay tội lỗi họ ( 5,1- 4). Việc Abraham dâng thuế thập phân cho Melchisedec chứng tỏ chức Tư Tế của Lêvi thua kém chức Tư Tế Chúa Giêsu (7,4- 10). Chúa Giêsu chính là vi tư tế thánh thiện độc nhất và vĩnh viễn (7, 20-26). Người đă hoàn tất hy tế của ḿnh trong thời gian một lần thay cho tất cả (7, 27; 9, 12.25.28; 10, 10- 14). Từ nay, Người vĩnh viễn là Đấng Bầu cử (7,24) là vị trung gian của Giao Ước mới (8,6- 13; 10,12- 18).
 

Cho đến ngày nay Giáo Hội vẫn chân nhận Chúa Kitô là thượng tế Vĩnh Cữu, là linh mục đời đời và qua hành động Chúa Giêsu đă tự mạc khải vai tṛ tư tế của chính ḿnh và dường như Ngài cũng có quan niệm dân tộc của Giao Ước mới là dân tư tế, và Ngài cũng kêu gọi những kẻ thuộc về ḿnh thông phần vào hai chức vụ tư tế này là: Tất cả môn đệ phải vác thập giá (Mt 16, 24), và uống chén đắng của ḿnh (Mt 20,22; 26, 27), mỗi người phải mang sứ điệp của Người làm chứng cho đến chết v́ Người (Mt 10, 17- 42).
 

Và cũng cho đến nay, chúng ta biết rằng không đoạn văn nào trong Tân Ước gọi những vị hữu trách trong Giáo Hội là tư tế muôn đời. Chỉ có điều Chúa Giêsu đă gọi nhóm 12 để trao phó trách nhiệm về GH Người, ban cho họ một số quyền (Mt 10, 8-40; 18,18) Người đă ủy thác cho họ Bí Tích Thánh Thể (Lc 21, 19). Các sứ đồ cũng hiểu như vậy và các ngài cũng thiết lập những người kế vị. Một số vị hữu trách mang tước hiệu Kỳ lăo, đó là nguồn gốc phát sinh danh hiệu "Linh Mục" ngày nay.

Thánh Phaolô coi những vị kỳ lăo như là những vị coi sóc cộng đoàn, quản lư các mầu nhiệm của Chúa (1 Cor 4,1) Thừa tác viên của TU (2 Cor 3, 6). Đây là khởi điểm của chức Tư Tế thừa tác. Chức tư tế thừa tác theo truyền thống không tạo thành giai cấp những người hưởng đặc ân, nhưng là những người được chọn để phục vụ.
 

Suy nghĩ về quá tŕnh lịch sử của danh từ Melchisedec và về cuộc đời hiến tế của Đức Kitô, tôi nghĩ mới thấm cho những ǵ mà ĐGH Gioan Phaolô nói về chính ḿnh khi được chọn Làm LM và tôi lại có cái nh́n về chính tôi: Nếu được gọi là linh mục đời đời theo phẫm hàm Melchisedec là tôi được thông phần và tham dự vào chức tư tế vĩnh cữu của Chúa Kitô, Thầy Chí Thánh và là anh Cả. Ngài đă trong thời gian dâng của lễ một lần thay cho tất cả, Ngài mời gọi tôi cùng vác Thập giá với Ngài và hăy làm "sàn nhà" đưa dân Chúa về quê vĩnh cữu và cũng là nền đá để cho móng chân chiên bấu vứu như ĐGH Gioan Phaolo h́nh dung. Linh mục là thượng tế đời đời chỉ có ư nghĩa khi bước theo chân của Thầy ḿnh là Đức Kitô.
 

Quư Anh Chị Cursillista thương mến,
 

Là linh mục, chúng tôi được mời gọi theo chân Thầy Chí Thánh cùng vác Thập Giá với Ngài, nhưng là Cursillista nói chung, tất cả chúng ta đều được Rữa Tội và đă thực sự trở nên chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúng ta cùng chia sẻ chức vụ Tư Tế, Tiên Tri và Vương Đế của Ngài. Và nếu là chi thể chúng ta cùng được gọi là thành phần dân Tư Tế của Giao

Ước mới. Xin Thầy Chí Thánh nâng đở và luôn chăm sóc mỗi người chúng ta.
 

Rất thân ái trong Chúa Kitô.
 

Lm Paul Lương Minh Chánh