LÁ THƯ LINH HƯỚNG

HIẾN CHẾ TÍN LƯ VỀ MẠC KHẢI
“ Lúc khởi đầu đă có Ngôi Lời, và Ngôi Lời là Thiên Chúa”
(Ga 1.1)

 

Đ.Ô. Phaolô Nguyễn Minh-Tâm

 

Anh chị em Cursillista thân mến,
 

Một trong những văn kiện quan trọng của Công Đồng Vatican II là Hiến Chế Tín Lư về Mạc Khải. Đây là văn kiện xác định tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống của Giáo Hội. Trong tháng Ba này, chúng ta đặc biệt chú trọng tới vai tṛ của văn kiện này trong đời sống đức tin của ḿnh.
 

Hiến Chế Tín Lư về Mạc Khải mô tả mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người. Do bản chất yêu thương, Thiên Chúa muốn đối thoại với con người. Ngài muốn cho họ biết ư định của Ngài là muốn cứu chuộc nhân loại. Để thực hiện việc này, Thiên Chúa đă dùng phương pháp sư phạm của Ngài là nói từ từ và nói qua nhiều trung gian trong nhiều hoàn cảnh và thời đại khác nhau.
Trong Hiến Chế này ta gặp một số điểm quan trọng cho đức tin. Điểm thứ nhất là Kinh Thánh có Thiên Chúa là tác giả. Chính Chúa linh ứng cho các thánh sử viết ra Kinh Thánh. Chúa không đọc từng chữ cho thánh sử viết, nhưng là soi sáng cho họ cảm nhận ư tưởng của Ngài rồi viết ra theo cách thức riêng của họ. Các thánh sử tự do diễn tả ư Chúa trong ngôn ngữ và văn hóa của thời đại họ sống. Chính v́ thế mà ta có thể nói là lời Chúa trong lời loài người.
 

Thứ hai, văn kiện này cho thấy giữa Cựu Ước và Tân Ước có sự liên tục và thống nhất v́ cả hai đều do Chúa linh ứng và có Chúa làm tác giả. “Thiên Chúa Đấng linh ứng và là tác giả các sách Cựu Ước cũng như Tân Ước, đă khôn ngoan sắp xếp cho Tân Ước được tiềm ẩn trong Cựu Ước, và Cựu Ước trở nên sáng tỏ trong Tân Ước” (MK 16). Do đó, đối với các sách của Cựu Ước Công Đồng Vatican II nhắn nhủ các tín hữu phải “thành kính đón nhận các sách này, v́ chúng diễn tả một cảm thức sâu xa về Thiên Chúa, tàng trữ những lời giáo huấn cao siêu về Ngài, những tư tưởng khôn ngoan và hữu ích về đời sống con người, những kho tàng kinh nghiệm tuyệt diệu và sau cùng ẩn chứa mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta.” (MK15).
Thứ ba, văn kiện cũng tuyên bố rằng bốn Phúc Âm: Matthêu, Mácô, Luca và Gioan là nền tảng cho đức tin Kitô hữu (MK18). Cho nên việc học hỏi các sách Phúc Âm là điều quan trọng cho mọi tín hữu. Các sách này giúp chúng ta biết Chúa Kitô cách đặc biệt và đồng thời hướng dẫn ta sống theo giáo huấn của Ngài. Ngoài ra, các sách khác của Thánh Kinh cũng quan trọng trong việc nuôi dưỡng đức tin.
 

Khi suy nghĩ về những điều Giáo Hội dạy trong Hiến Chế Tín Lư về Mạc Khải, chúng ta hăy thành tâm lắng nghe lời nhắn nhủ của Công Đồng Vatican II, là siêng năng học hỏi lời Chúa. Là người Cursillista, chúng ta có bổn phận Phúc Âm hóa môi trường. Nhưng muốn làm được điều này, trước tiên ta hăy Phúc Âm hóa chính ḿnh. V́ thế việc học hỏi lời Chúa luôn là một điều cần thiết để chu toàn sứ mệnh của ḿnh. Những tư tưởng chứa đựng trong Thánh Kinh sẽ thấm nhập vào tâm hồn người đọc để họ dần dà mặc lấy tinh thần của Chúa và hành động như Chúa muốn. Cầu chúc anh chị em cảm nếm sâu xa sự hiện diện yêu thương của Thầy Chí Thánh khi tiếp xúc với lời hằng sống.