BÌNH GIẢI NHỮNG TƯ TƯỞNG CĂN BẢN CURSILLO

Đôi điều suy nghĩ về chương I cuốn tư tưởng căn bản của Phong trào Cursillo (I.F.M.C.)

1. Majorque, 1949. Các khóa Cursillo phát sinh tại Majorque (Tây Ban Nha) vào cuối những năm 40. Vào thời kỳ này, tại Tây Ban Nha người ta chứng kiến một thế giới Ki-tô Giáo bị giải trừ, nơi mà tôn giáo không còn ảnh hưởng trong cuộc sống. Bức xúc trước thực trạng trên, một nhóm trẻ đã quyết định tìm một giải đáp cho hoàn cảnh xã hội, chính trị và tôn giáo.

Được đào tạo theo phương pháp của Công giáo Tiến hành, những người trên đã xác tín rằng bước đầu tiên trong sự dấn thân cho Ki-tô giáo là "Hãy nhìn xem". Vì mục tiêu cuối cùng của Phong trào là thay đổi cả một xã hội, nên cần phải bắt đầu "nhìn xem" cái thế giới đang cần Phúc Âm hóa. Sau đó, để đạt tới mục đích, Phong trào Cursillo không thể mãn nguyện với một phần mục đích - như sự trở lại của cá nhân. Nhưng Phong trào phải nhắm tới là sự thay đổi tất cả những môi trường - thay đổi cả một thế giới: Nhiệm vụ hấp dẫn biết bao (I.F.M.C số 17 và 18).
Và từ đó, dần dà qua suy nghĩ và hành động của nhóm thanh niên do Eduardo Bonnin lôi cuốn, mục tiêu, chiến lược và cái nhìn nền tảng của Phong trào Cursillo được định hình - Mục tiêu của Phong Trào

Năm 1949, những người sáng lập Phong trào đứng trước một thế giới Ki-tô giáo bị giải trừ, họ đã chọn lựa cho hành động lấy Tin Mừng làm trung tâm điểm và sự trở lại của tâm hồn hơn là sự tuân giữ bề ngoài những luật lệ. (Sống đạo hơn là giữ đạo).

Sự loan báo sống động và vui vẻ đức tin Ki-tô giáo qua chứng tá hơn qua sách vở, những lời dạy bảo khô khan.
Kinh nghiệm sống điều căn bản trong Ki-tô giáo, để kinh nghiệm này ảnh hưởng đến môi trường và cơ cấu xã hội.
Nhìn Giáo hội là dấu hiệu của sự cứu chuộc chứ không phải là bảo chứng cho sự cứu rỗi.
Hình ảnh người Ki-tô sống làm chứng cho Chúa Giêsu Ki-tô giữa trần gian.
Một thái độ mới của Ki-tô hữu trong cuộc sống hằng ngày hơn là nhận những cam kết mới (I.F.M.C số 19 - 20).

Vì con người đã không còn là Ki-tô hữu nữa, trong khi vẫn làm ra mình là Ki-tô hữu, cho nên Phong trào nhấn mạnh, không những làm việc đạo mà còn làm người có đạo. Cho nên mục tiêu của Phong trào là làm cho Tin Mừng của Chúa Ki-tô hiện diện và hoạt động ngay giữa một thế giới đang thay đổi.

Do những nhận định trên, ta có thể nói rằng Phong Trào muốn là một giải đáp cho một hoàn cảnh cụ thể. Vậy muốn duy trì tinh thần đích thực của Phong Trào, Phong Trào Cursillo phải là một giải đáp luôn luôn hiện thực.
Chiến lược của Phong Trào:

Muốn thực hiện mục tiêu theo đuổi, nhóm anh em của Ed. Bonnin phải vạch ra một chiến lược để theo, chiến lược này có thể mang nhiều hình thức khác nhau - Người ta có thể:

Hoặc tạo ra những cơ cấu mới (chủ nghĩa Cộng sn, Mặt trận Giải phóng là những Phong trào đã lựa chọn chiến lược này).
Hoặc thay đổi trực tiếp những cơ cấu (chúng ta nghĩ đến các chủ nghĩa Công đoàn, những tổ chức Cộng đồng).
Hoặc ảnh hưởng đến tất cả mọi người bằng các phong trào quần chúng.
Hoặc thu hẹp vào những con người có ảnh hưởng đến các môi trường cần thay đổi.

Các nhà sáng lập Phong trào đã lựa chọn chiến lược sau cùng. Vì Phong trào nhằm Phúc Âm hóa những môi trường bằng chính những người có ảnh hưởng lớn trong môi trường đó, cho nên:

Cần phải nghiên cứu những môi trường (gia đình, nơi giải trí, nơi làm việc, nơi xứ đạo v.v. . . )
Phải biết chính xác những người có ảnh hưởng.
Phải tuyển lựa các ứng viên.

Chiến lược này đã được sử dụng gần 50 năm qua vẫn là chiến lược mà Phong Trào ngày nay tôn trọng để đạt tới mục tiêu của Phong Trào.