2015

Hai khóa Cursillo 47 & 48

sẽ được tổ chức tại Brisbane :

* Khóa Nam :47 , từ ngày 7-10/1/2016

* Khóa Nữ :48 , từ ngày 14-17/1/2016.

Xin quý Anh chị làm Palanca đặc biệt

cho hai khóa này ngay từ bây giờ.

____________________

********************

********************


2012

Tâm thư của Tuyên úy đoàn 2012 - Xem tiếp...

Ban Linh Hướng Phong trào các Tiểu Bang năm 2012 - Xem tiếp...

Biên Bản họp Ban Đại Diện Liên Bang 4/ 2011 - Xem tiếp...