BRISBANE


TIN TỨC PHONG TRÀO BRISBANE THÁNG 3- 2013

Sinh Hoạt Đại Hội

Hình Bổn Mạng

       PHONG TRÀO CURSILLO BRISBANE
          LỊCH TRÌNH SINH HOẠT
    
       VPĐH / TLĐ & ULTREYA NĂM 2013
               112- BUDDLEIA St,Inala.QLD – (07) 3372 5242 – 0432 101 709
               tranthongthucuc@yahoo.com.au

                                        


Năm 2013

VPĐH&TLĐ
7 giờ tối

Ultreya.Thứ sáu  7 giờ tối

Địa Điểm

Chủ Đề & Nhóm phụ trách

Tháng 2

8 tháng 2

22 tháng 2

TT nhỏ 25 Lobelia

Đức tin trong cuộc sống
N.Phaolô

Tháng 3

8 tháng 3

29 tháng 3

 TT nhỏ 25  Lobelia

Thực Thi Đức tin
N.Thánh Tuân

Tháng 4

12 tháng 4

      26 tháng 4

 TT nhỏ 25 Lobelia

Tuyên Xưng Đức Tin
N.Ave Maria

Tháng 5

10 tháng 5

      31 tháng 5

TT nhỏ 25 Lobelia

Sống Đức Tin
N.Mary MacKillop

Tháng 6

14 tháng 6

      Chúa Nhật
30/6/13.Lúc10Am

 TT nhỏ 25 Lobelia

 Thánh Phaolô và Niềm Tin   /  VPĐH

Tháng 7

12 tháng 7

      26 tháng 7

TT nhỏ 25 Lobelia

Trau dồi Đức Tin
N.Matthêu

Tháng 8

9 tháng 8

      30 tháng 8

TT nhỏ 25 Lobelia

Phát triển Đức Tin  
N.Thánh Quý

Tháng 9

13 tháng 9

      27 tháng 9

 TT nhỏ 25 Lobelia

Thách đố của Niềm Tin
N.Têrêsa

Tháng 10

11 tháng 10

      25 tháng 10

TT nhỏ 25 Lobelia

 Niềm Tin của Mẹ N.RosaTêrêsa

Tháng 11

8 tháng 11

      29 tháng 11

TT nhỏ 25 Lobelia

Đức Tin và Tử Đạo
VPĐH

Tháng 12

13 tháng 12

     Chúa Nhật
22/12.Lúc 10 Am

TT nhỏ 25 Lobelia

Đức Tin,Đức Cậy và Đức Mến  VPĐH