CANBERRA

SINH HỌAT PHONG TRÀO THÁNG 4/2015:

       *  ULTREYA:

           " Sống đạo trong hành trình ngày thứ Tư"

             1g30 trưa chúa Nhật 5/4/2015,

             tại phòng họp nhà xứ Kambah.

       *  Ý CHỈ CẦU NGUYỆN:

           Xin các Anh chị hiệp ý cầu nguyện cho:

           - Linh hồn Cụ bà Catarina Nguyễn Thị Nhụ, bà ngọai của Cursillista Nguyệt Thu, qua đời ngay 17/ 2/2015 tại     Việtnam,  hưởng thọ 82 tuổi.

           - Linh hồn Cursillista Christian Cao Văn Ninh ( lể giổ 3/3).

           - Linh hồn Cursillista Maria Phạm Thanh Lệ ( lể giỗ 20/3).

           - Linh hồn ông cố Cursillista  Giuse Trần Chu Trác ( lễ giỗ 29/4).

           - Các Cursillistas và thân nhân của các Cursillistas diang đau yếu  được sớm bình phục.

------------------------------------------------------------------------

************************************************

Thầy Sáu Đức

SINH HOẠT PHONG TRÀO THÁNG  11 & 12 / 2012

Ultreya:

1g30 trưa Chúa Nhật 02/12/2012
tại Phòng Họp Nhà Xứ Kambah.

Ý Chỉ Cầu Nguyện

Xin các anh chị hiệp ý cầu nguyện cho

  • Các đẳng linh hồn đặc biệt là các linh hồn cursillistas,
  • Các khóa sinh, trợ tá và Ban Điều Hành Khóa 41 & 42,
  • Các cursillistas đang đau yếu được sớm bình phục.

Báo Cáo Tài Chánh Tháng 11 / 2012              

Quỹ PT tháng 10/2012 còn lại             $507.90

Thu:                                                            $0
                                                                                               
Tổng Thu:                                            $0

Chi:                                                      $0
                                                                            
Tổng chi:                                             $0

Qũy PT tháng 11/2012 hiện có            $507.90

Quỹ Ban Xã Hội

 Qũy BXH tháng 10/2012 còn lại               $1202.85
                                                 
Thu:                                                           
       Túi kín tháng 10                           $38.50
      
Tổng thu:                                             $38.50

Chi:                                                      $0                                                             
Tổng chi:                                             $0

Qũy BXH tháng 11/2012 hiện có               $1241.35