MELBOURNE


TIN TỨC PHONG TRÀO MELBOURNE THÁNG 03 - 2013

PT CURCILLO NGÀNH VIỆT NAM ÚC CHÂU
TÁM TUẦN TĨNH TÂM – MELBOURNE
St.Joseph’s – 46 Otter Street Collingwood 3066 – 7.00pm
16/05 -15/08/2013 Cầu Nguyện cho khóa 3 Ngày 43 & 44 Sydney

Phương Cách

Chủ Ðề

Học Hỏi Và Chia sẻ

Tuần 1
16/05/13

Thánh lễ

Cầu Nguyện

Thao Giảng Rollo A.Truyền

Tuần 2
30/05/13

Chầu Thánh Thể

Bác Aí

Thao Giảng Roll C. Ðinh Thanh

Tuần 3
13/06/13

Chầu Thánh Thể

Khiêm Nhường

Thao Giảng Rollo A.Truyền

Tuần 4
20/06/13

Thánh Lễ

Vâng Phục

Thao Giảng Rollo C. Ðinh Thanh

Tuần 5
11/07/13

Chầu Thánh Thể

Phục Vụ

Bảo Trợ Khóa Sinh

Tuần 6
25/07/13

Chầu Thánh Thể

Hy Sinh

Nhiệm Vụ Người Bảo Trợ

Tuần 7
08/08/13

Thánh Lễ

Hiệp Nhất &
Chứng Nhân

Chia Sẻ Tâm Tình Trợ Tá